Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedaż produktów i usług reklamowych za pośrednictwem sklepu internetowego pomyslynareklame.pl realizuje Agnieszka Urbanowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DESEO A.Urbanowicz z siedzibą w Kielcach (25-208), ul. Świerkowa 1/7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 664-193-70-92.
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@pomyslynareklame.pl, nr tel.: (+48) 535 404 129.
Adres biura: Deseo ul. Hauke Bosaka 1 lok.220, 25-217 Kielce

§ 1: Definicje

Klient – osoba korzystająca ze strony www.pomyslynareklame, zainteresowana zakupem produktu lub zleceniem wykonania usługi przez Sklep, komunikująca się ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Sprzedawca –przedsiębiorca, oferujący produkty i świadczący usługi za pośrednictwem sklepu internetowego

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez firmę DESEO A.Urbanowicz, znajdujący się pod adresem pomyslynareklame.pl

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz materialna, oferowana do sprzedaży

Usługa- praca podejmowana przez Sprzedawcę w celu zaspokojenia potrzeb Klienta

Projekt – produkt w formie cyfrowej/elektronicznej prezentujący produkty lub usługi o charakterze reklamowym

Wytyczne do projektu graficznego – informacje i wskazówki opisujące oczekiwania Klienta do projektu przygotowywanego przez Sprzedawcę

Cena- wstępnie ustalona zapłata za świadczenie usług

Cena ostateczna –dokładna suma kosztów produktu, usługi i dostawy, jaką Sprzedawca potwierdza Klientowi po otrzymaniu oferty zakupu.

Zlecenie – zamówienie składane przez Klienta w celu wykonania usługi przez Sprzedawcę

Zamówienie – produkt fizyczny lub zlecenie wykonania usługi znajdujące się w ofercie Sklepu

§ 2: Postanowienia ogólne

Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów lub zlecić wykonanie usług graficznych.
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu lub usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia i podanie ceny ostatecznej przez Sprzedawcę.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania oferty przez Sprzedawcę wraz z informacją, że w ciągu najbliższych 48 godzin otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
Wszystkie ceny produktów i usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3: Składanie zamówienia

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty i usługi, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub w przypadku produktów o dodatkowych parametrach – wybrać odpowiednie cechy produktu oraz ilość, a po wyświetleniu się ceny kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka, wybrać odpowiednią ilość produktów, wpisać kod rabatowy oraz zaznaczyć formę dostawy czyli: przesyłkę elektroniczną (0 zł), wysyłkę kurierską (25 zł) lub odbiór osobisty
3) jeśli dane zamówienia się zgadzają kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
4) w Podsumowaniu zamówienia, wpisać adres płatności i dostawy produktów
5) zaakceptować regulamin i potwierdzić zamówienie przyciskiem „Kupuję i płacę”
6) w wyświetlonej na stronie sklepu informacji, pojawi się numer zamówienia i kwota do zapłaty
Zamówienie można również zlecić poprzez wiadomość e-mail, wypełniając i dołączając do wiadomości „wytyczne do projektu”. Szablon wytycznych dostępny jest na stronie Sklepu lub Sprzedawca prześle na wskazany adres e-mail.
Zamówienia telefoniczne muszą być potwierdzone w formie pisemnej np. w wiadomości e-mail.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

W Sklepie odbywają się następujące metody dostawy produktów i usług:
1) pliki graficzne są przesyłane nieodpłatnie drogą elektroniczną tj. e-mailem w formie załącznika, jako plik do pobrania lub poprzez aplikacje służącego do transferu plików
2) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej w cenie 25 zł. dotyczy standardowych przesyłek do 30 kg. Transport większych przesyłek jest ustalany indywidualnie.
Orientacyjny czas dostawy 48 godzin od chwili wysyłki zamówienia,
Koszt dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Klient realizuje płatność za zamówione produkty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
nr konta:
14 1050 1416 1000 0090 7705 0228
ING Bank Śląski S.A.

§ 5: Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na kontaktowanie się z Klientem: imię i nazwisko oraz kontakt (telefoniczny, e-mail, facebook),
oraz informacji niezbędnych do wykonania usługi i wysyłkę produktu czyli dostarczenie do Sprzedawcy „wytycznych do projektu” i określenie wszystkich parametrów produktu np. wymiar, kolor, ilość.
Sprzedawca potwierdza wpłynięcie zamówienia e-mailem. Następnie zapoznaje się z przesłanymi materiałami od Klienta (wytycznymi do projektu, treścią, zdjęciami itp.) i ocenia dostarczone materiały np. jakość zdjęć, logo zapisane w formacie umożliwiającą edycję pliku. Jeśli informacje są niewystarczające lub pliki nie spełniają wymagań technicznych,  Sprzedawca prosi o uzupełnienie danych. Sprzedawca potwierdza ostateczną cenę wykonania usługi oraz przybliżony czas realizacji usługi lub wysyłki produktu.

Klient oświadcza, że ma prawo do wykorzystywania posiadanych materiałów w celach reklamowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w projektach materiałów dostarczonych przez Klienta, naruszających prawa autorskie i majątkowe wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Może się zdarzyć, że ostateczna cena za wykonanie usługi będzie wyższa niż podana na stronie Sklepu. Sprzedawca potwierdza ostateczną cenę po zapoznaniu się z wytycznymi do projektu i przesłanymi przez Klienta materiałami. Jeśli okaże się, że wymagania Klienta są duże, a nakład pracy nad projektem bardzo czasochłonny lub projekt wymaga podjęcia dodatkowych czynności, nie ujętych w cenie projektu np. obróbkę logotypu, zakupu zdjęć, cena ostateczna za wykonanie usługi będzie wyższa. Jeśli Klient nie zaakceptuje wysłanej przez Sprzedawcę ceny ostatecznej, pieniądze są mu zwracane w ciągu 3 dni roboczych.
Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku ograniczonych możliwości  technicznych wykonania usługi lub niepełnych danych, uniemożliwiających wykonanie usługi.

Do realizacji zamówienia, Sprzedawca przystępuje po otrzymaniu płatności za produkt lub usługę oraz otrzymaniu wytycznych do projektu i kompletu materiałów (treści, zdjęć, haseł reklamowych). Realizacja za¬mó¬wie¬nia po¬lega na wykonaniu usługi i przesłaniu do akceptacji plików drogą elektroniczną lub wysłanie Produktów do Kupującego.
Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu lub usługi. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki plików lub produktów do Klienta. Zamawiający ma prawo do nieodpłatnego wprowadzenia 1 listy drobnych zmian, modyfikacji lub uzupełnień.
Jeżeli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o zastrzeżeniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, uznaje się, że projekt został wykonany bez zastrzeżeń.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych produktów.
Koszty związane ze zwrotem produktów ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
Przykład: wykonanie wydruku ulotek. Po wykonaniu wydruku ulotek przez Sprzedawcę czyli po wykonaniu usługi, odstąpienie nie jest już możliwe
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Klient nie może odstąpić od umowy gdy produkt lub usługa została dostosowana do jego potrzeb lub produkowana na jego specjalne zamówienie. W przypadku, gdy Klient określi indywidualne cechy produktu lub usługi, a Sprzedawca zgodnie z wytycznymi Klienta dostarczy taki produkt lub wykona usługę, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przykładami takich zamówień indywidualnych mogą być tablica docięta na wymiar określony przez Klienta, wygrawerowanie loga na wizytownikach, wydrukowanie i dostarczenie ulotek z zaakceptowanym wcześniej przez klienta projektem
3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
Oznacza to, że pliki przesyłane do Klienta drogą elektroniczną poprzez e-mail lub udostępniane do pobrania ze strony internetowej, nie podlegają uprawnieniu odstąpienia od umowy.

§ 7: Odpowiedzialność za wady i reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. W przypadku niezgodności Produktu z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, Sprzedawca wymieni go na nowy i wyśle na swój koszt.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 8: Gwarancja

Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.

§ 9: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 10: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 11: Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 12: Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.